REGULAMIN NAJMU POJAZDU


POSTANOWIENIA OGÓLNE :

 1. Niniejszy Regulamin Najmu Pojazdu (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych z Rent Car ZUZANT z siedzibą Ul. Przelot 15/1 53-153 Wrocław w ramach usług wypożyczalni samochodowej.
 2. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania może zostać:
  • osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • ukończyła 26 lat oraz posiada prawo jazdy nie krócej niż 3 lata
  • posiada ważny dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty bądź paszport oraz ważne prawo jazdy;
  • jest wpisana do CEIDG – jeżeli zawiera umowę najmu w zakresie działalności gospodarczej.
  • osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której reprezentant przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z KRS potwierdzającą umocowanie do zawarcia umowy najmu w imieniu tej osoby lub – jeżeli jego umocowanie nie wynika z KRS – stosowne pełnomocnictwo, a ponadto przedstawi ważny dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty bądź paszport oraz prawo jazdy.
 3. Do kierowania pojazdem upoważnione są wyłącznie osoby wymienione w umowie.
 4. Najemca, wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy najmu, jeżeli przed zawarciem umowy biuro informacji gospodarczej udostępni negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy bądź natychmiastowego wypowiedzenia umowy, jeżeli takie informacje zostaną udostępnione już po zawarciu umowy.
 5. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za działania i zaniechania każdej osoby, która będzie z pojazdu korzystać (w tym jako kierowca, pasażer), do czasu odebrania pojazdu przez Wynajmującego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.

ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDÓW

 1. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu wolnego od usterek wpływających na bezpieczeństwo pojazdu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niedopełnienia przez Najemcę obowiązków wynikających z Regulaminu.
 2. Pojazd wynajmowany jest na czas określony Umową Najmu.
 3. Bieg okresu najmu rozpoczyna się i kończy zgodnie z datami określonymi w umowie.
 4. W czasie użytkowania pojazdu Najemca lub kierujący pojazdem zobowiązani są do:
  • posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego – ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, polisa OC oraz dokument potwierdzający najem samochodu;
  • zabezpieczenie samochodu oraz jego wyposażenia przed kradzieżą – każdorazowe zamykanie samochodu za pomocą wbudowanego zamka, zamykanie okien, niepozostawianie w pojeździe dokumentów i kluczyków, a także parkowanie pojazdu na parkingach strzeżonych bądź posesji zamykanej;
  • wykonywanie własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu – sprawdzanie i uzupełnianie poziomów oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy oraz o kontrolowanie ciśnienia powietrza opon i sprawdzania poprawnego działania oświetlenia pojazdu;
  • stosowanie w samochodach rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną na dowodzie rejestracyjnym (rubryka P3);
  • utrzymywanie samochodu w czystości oraz korzystanie z pojazdu w zgodzie z zasadami prawidłowej eksploatacji.
 5. Najemca zobowiązany jest do zachowania oznaczeń firmowych Wynajmującego na wynajętym samochodzie, zdjęcie bądź zasłonięcie oznaczeń Wynajmującego możliwe jest tylko po każdorazowym uzyskaniu zgody Wynajmującego w formie pisemnej bądź elektronicznej.
 6. Wyjazd wynajętego pojazdu poza terytorium Polski jest dopuszczalny jedynie do krajów należących do Unii Europejskiej i pod dodatkowymi warunkami (i) uzyskania każdorazowo zgody Wynajmującego w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności oraz (ii) uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości zgodnie z cennikiem. Celem uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że obowiązuje bezwzględny zakaz wyjazdów zagranicznych do krajów spoza Unii Europejskiej.
 7. Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszelkie opłaty za korzystanie z dróg, mandaty, kary, opłaty za parkowanie, opłaty za wjazd do miast oraz wszelkie inne opłaty powstałe w związku z niezgodnym z obowiązującym prawem użytkowaniem pojazdu. Obsługa każdego zapytania ze strony organów administracji publicznej dotyczącego okresu korzystania z pojazdu przez Najemcę wiąże się z naliczeniem opłaty określonej w cenniku.
 8. Najemca przyjmuje do wiadomości niepodważalną konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego wynikającego ze wskazań wyświetlanych przez system pojazdu, wskazań licznika bądź informacji otrzymanej od pracownika wypożyczalni. Najemca ma obowiązek stosować się do wskazań pokazywanych w systemie pojazdu.

OPŁATY

 1. Czynsz najmu naliczany jest dobowo (to jest za całą dobę), opóźnienie do jednej godziny nie powoduje naliczenia płatności za kolejną dobę.
 2. Czynsz najmu pobierany jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

 1. Pojazd posiada ubezpieczenie OC i AC ograniczające odpowiedzialność Najemcy (osobę kierującą pojazdem) w przypadku kradzieży pojazdu lub kolizji (wypadku) na warunkach przewidzianych dla tego ubezpieczenia. Najemca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto przekazać informacje osobie kierującej pojazdem dotyczące obowiązków wynikających z w.w dokumentów i zobowiązać ją do ich przestrzegania – pod rygorem obowiązku naprawy szkody. Powyższe dokumenty będą udostępnione przed zawarciem umowy.
 2. W przypadkach przewidzianych poniżej Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Wynajmującego. Celem uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż jeżeli w poniższej tabeli dane zachowanie Najemcy połączone jest z obowiązkiem zapłaty kary umownej, wówczas uważa, że Najemca ma obowiązek postępowania w sposób, który nie spowoduje naliczania takiej kary (niezależnie od tego, czy obowiązek ten został dodatkowo wyrażony bezpośrednio lub pośrednio w innych postanowieniach niniejszego Regulaminu lub umowy najmu):
Naruszenie po stronie NajemcyWysokość kary umownej za każdy przypadek naruszenia
Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie przy zwrocie pojazdu500,00 zl za każdy dokument
Utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy10% wartości auta
Złamanie zakazu przewożenia zwierząt250,00 zł
Złamanie zakazu holowania innych pojazdów500,00 zł
Złamanie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu bądź narkotyków i środków psychotropowych w pojeździe lub złamanie zakazu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych500,00 zł
Przemieszczanie pojazdu poza granice Polski bez zgody Wynajmującego1 500,00 zł
Zwłoka w zdaniu pojazdu na rzecz Wynajmujacego (kara naliczana za każdy dzień zwłoki)Trzykrotność stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę
Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem2 500,00 zł
Zwrot samochodu z plamami możliwymi do usunięcia w ramach standardowych procedur profesjonalnych myjni samochodowych80,00 zł
Zatankowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa3 000,00 zł
Zamiana części samochodu bądź demontaż części bez zgody Wynajmującego2 500,00 zł plus koszt przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego
Uszkodzenie, utrata lub zgubienie kluczyka bądź pilota od samochodu5 000,00 zł
Uszkodzenie lub utrata każdego kołpaka300,00 zł
Uszkodzenie każdej felgi1 500,00 zł
Przedterminowe rozwiązanie umowy najmu z winy Najemcy
 1. Zapłata kary umownej nie pozbawia Wynajmującego możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość tej kary umownej, na zasadach ogólnych.
 2. W przypadku szkody, kolizji z OC sprawcy innego uczestnika ruchu drogowego, wypożyczalnia nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu i innych kosztów. Najemca jest zobowiązany współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do zlikwidowania szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu oraz dokument poświadczający tożsamość. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest najszybciej jak to możliwe zwrócić kluczyki do samochodu, dowód rejestracyjny oraz wszelkie inne wymagane dokumenty Wynajmującemu. W przypadku braku zgłoszenia szkody, wraz z pełną wymaganą dokumentacją wymaganą przez ubezpieczyciela, zostanie on obciążony w pełni kosztami szkody.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
  • szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu bądź zaniedbaniem Najemcy, a nie objętych polisą ubezpieczeniową ( np. uszkodzone lusterka);
  • szkód rzeczywistych, niezgłoszonych w momencie zaistnienia;
  • braków wyposażenia pojazdu lub jego części opisanych w protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za wykraczające poza normę zużycie pojazdu;
  • likwidacji innych szkód oraz kosztami naprawy pojazdu do stanu normalnego zużycia;
  • odszkodowania za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem, czy pasażera pojazdu.
  • W razie awarii, uszkodzenia samochodu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, chyba ze z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika co innego. Wynajmujący podejmie próbę naprawy samochodu, a w przypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24h zapewni, jeżeli to możliwe, samochód zastępczy, chyba że awaria, uszkodzenie nastąpiły z winy lub współwiny Najemcy lub kierującego.